1. عبدالرحیم قنوات , فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۶
 2. عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات , مهرداد صدقی , آب‌نماها در معماری سده های میانه ایران «با تاکید بر کوشک باغ ها و خانه ها» , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷-۹۰
 3. محدثه پاینده , علی غفرانی , عبدالرحیم قنوات , اهمیت تاریخی و ساختار اقتصادی شهر غَزنه در پرتو حیات سیاسی عصر غزنویان , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۶
 4. عبدالرحیم قنوات , داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹-۲۵
 5. مریم اورعی قدیری , عبدالرحیم قنوات , جواد عباسی , مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۹-۴۲
 6. عبدالرحیم قنوات , خلط روایات تاریخی: افسانه ارینب , تاریخ و تمدن اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳-۲۵
 7. سیده نرگس تنهایی , عبدالرحیم قنوات , مریم معزی , آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۸۱-۱۱۲
 8. عبدالرحیم قنوات , گزارشی فاخر از تاریخ اسلام , تاریخ و تمدن اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۶۹
 9. مصطفی گوهری , محمد علی کاظم بیگی , عبدالرحیم قنوات , روضه الشهدا از روایات مجعول تا تاثیرگذاری , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۰-۹۵
 10. عبدالرحیم قنوات , محمد علی چلونگر , مرتضی نورایی , آغاز تاریخ نگاری محلی ایران , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۹-۳۸
 11. عبدالرحیم قنوات , خاتون بخارا , تاریخ و تمدن اسلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳-۳۴
 12. عبدالرحیم قنوات , آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶